“Yarman-36”: Türk Makam müziği için yeni bir ses-düzeni

 

Nisan 2009. Geçen bir aydır bu yeni ses-düzeni üzerine çalışıyorum. 79 sesli kanundan sonra, daha düşük çözünürlüklü (53 ve çok uygunsuz bir öneri olarak telakki ettiğim 48-ton eşit taksimattan bile daha az hacimli) bir ses-düzeninin gerekliliğine karar vermiş, buna kafa yormaktaydım. Birkaç denemeden sonra – ki bunlardan birinden ayıkladığım 12 sesi Bechstein marka kuyruklu piyanoma sırf kulak yoluyla tatbik ettim – akort aygıtı gerektirmeyen mükemmel ve pratik bir kurguya yakınsadım.


Sesler ve akorlar çok güzel tınlıyor. Klasikal/Kontemporen Batı müziği’nin kahredici 12 eşit sesinden hesaplı sapmalarla müthiş ton renkleri ve parlak armoniler elde ediliyor.


Bu ses-düzeninin tarifi biraz uzun: Üç adet 12-ses modifiye ortaton temperamanının içiçe geçmesiyle oluşuyor; tam beşli aralıkları saniyede tam 1 veya 2 vuru dinlenerek ayarlanıyor. Çok özel bir reçetesi var... Ben bu ses-düzenine “Yarman-36” diyorum.


Yarman-36, gerek Batı müziğinin, gerek Türk Makam müziğinin bütün perdelerini ihtiva ediyor. Bilhassa, Türk makam müziğindeki 5 ana ahenkte, yani, Süpürde, Bolahenk, Davud, Mansur, Kız ahenklerinde, Rast, Hicaz, Uşşak, Karcığar, Hüzzam, Segah, Saba ve daha nice makam layıkıyla icra edilebiliyor.


Hemen bu çok incelikli ses-düzeninin tarifine geçiyorum.


Öncelikle, diyapazonumuz LA = 438.410457150843 Hz olacak. Küsüratı atarsak, kısaca 438.4 diyelim. Bu frekans ile 440 Hz arasında yuvarlak 6 sent fark var; yani, dörtte bir Pithagoryen komma daha aşağıda. Hem tarihte yer etmiş bir diyapazon, hem Yarman-36 için çok özel bir frekans. Nedenini birazdan göreceğiz. Frekansı elde etmede sergilediğim, tabiri caizse, dudak uçuklatıcı matematiksel hüneri ise bu sayfanın ilerisinde sunacağım.


İlk olarak terminolojiyi belirleyelim. Buradaki C-D-E (Do-Re-Mi), bugünki piyanoların tuşlarından elde edilen seslere çok yakın sesleri kastetmekte kullanılıyor. “C” dediğimde piyanonun ortasındaki, yaklaşık 261 Hz’lik Do’yu betimliyorum. Bunun oktav pesti koyu harfle “C”, oktav tizi küçük “c”. Dikkat: Oktavlarda vuru olmayacak. Akort edeceğimiz çalgıda enharmonisite varsa, oktavlar 2:1’den sapacaktır.


Yakınınızda dakikada 60 vurmaya ayarlı bir metronom, yahut saniyeleri doğru işleyen bir saat bulunsun. Saniye vuruşlarını şimdiden hafızanıza kaydedin!


*    *    *


Diyapazonumuz A. Frekansını yukarıda verdim. Şimdi bundan tam beşli aşağıya gideceğiz. Sabit perdeli veya tuşlu bir çalgıda - ki bu piyano, akordiyon, kilise orgu, kanun olabilir - D-A aralığını akortlayacağız. Önce D-A’yı saf beşliye (3:2’ye) ayarlayalım. Şimdi, aralığı daraltacak şekilde bozalım ve tekrar deneyelim. Saf beşliye yaklaşırken vuruları dinleyelim. Dalgaformunda “vauvauvauvau...” şeklinde periyodik salınım duyulacak. Önce çok sık vuru olacak, saf beşliye yaklaştıkça seyrekleşerek. Bizim istediğimiz vuru, saniyede 2 adet. Yani, D’nin 3. seleni ile A’nın 2. seleni saniyede iki kere salınım oluşturacak. Bu bize 698 sentlik bir tam beşli verecek.


Sırada G-D var. Dikkat, G koyu, yani G’den bir oktav aşağıda. Beşli aralığımız, yine saniyede 1 vuru meydana getiren dar bir tam beşli. Değeri 699 sent.


Şimdi C-G’e bakalım. Dikkat, G koyu değil, yani A’nın hemen altında. Artık konumları hatırlatmayacağım. C-G saniyede 1 vuru meydana getiren dar bir tam beşliye, 700 sente ayarlanacak.


Sonra, F-c, saniyede 2 vuru meydana getiren dar bir tam beşli olacak. Değeri 699 sent.


Bb-F yine saniyede 1 vuruya sahip dar tam beşli, değeri 699 sent.


Eb-Bb de aynı... Saniyede 2 vuru oluşturacak dar tam beşli.


Buraya kadar tamam. Şimdi A’ya geri dönelim ve öbür istikamette seyredelim.


A-E saniyede 1 vuruluk dar tam beşli. 699 sent.


E-B saniyede 2 vuru oluşturan 698 sent boyunda dar tam beşli.


B-F# ise saniyede 1 vuru oluşturan 700 sentlik dar tam beşli.


F#-c# ile birlikte beşliler genişleyecek. Önce bunu saf beşliye akortlayalım, sonra aralığı hafifçe genişletecek şekilde bozalım. Tekrar saf beşliye yaklaşırken vuruları dinleyelim. İstediğimiz aralık, saniyede 1 vuru meydana getiren 704 sentlik bir tam beşli.


Son olarak, C#-G# aralığını ayarlıyoruz. Bu da genişçe bir tam beşli olacak ve bir önceki beşli gibi ayarlanacak. Saniyede 1 vuru, 704 sent.


Eğer bu bir özgün ortaton temperamanı olsaydı, G#-Eb kurt beşlisi olacaktı. Halbuki, izlediğimiz yol ve seçtiğimiz diyapazon sayesinde bu aralık saf beşli, yani 702 senttir!


Böylece Yarman-36’nın I. Katmanı, yani 12-sesli bir modifiye ortaton temperamanı inşa oldu. Frekansları ve sent değerleri şöyle:I. Katman beşlilerinin döngüsünü ve vurularını aşağıdaki videoda dinleyebilirsiniz. Videodaki “Kromatik Klavye” penceresi, Manuel Op De Coul tarafından geliştirilen müthiş ve ücretsiz SCALA programının bir parçasıdır:
*    *    *


Gelelim II. Katmana. Tuşlu çalgılarda ikinci bir kat klavye gerektiriyor. Çeyrek-ton piyanosu veya mikrotonal bir akordiyon bu maksada hizmet edebilir. İlk işimiz birinci katmandan ikinci katmana atlamak. Bunun için, birinci katmanın G sesinden harekete başlayacağız. Bu G ile ikinci katmanın E’si arasında saniyede 3 vuru meydana getiren bir 6:5 aralığı olacak. Bu oran harmonik minör üçlü aralığını verir ve 5-limitlidir (payında veya paydasında en yüksek asal çarpan 5’tir).


Önce 6:5’i ayarlayalım. Sonra, bu aralığı biraz genişletecek şekilde bozalım. Tekrar 6:5’e yaklaşırken vuruları dinleyelim. Saniyede 3 vuru meydana geldiğinde, ikinci katmanın E sesi bulunmuş olacak. İkinci katmanın bütün diğer seslerini bu E’ye göre, beşlilerin vurularını dinleyerek bulacağız.


II. Katmanın reçetesi şöyle:


E-B saniyede 2 vuru, dar beşli, 698 sent.


B-F# saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


F#-c# keza.


C#-G# keza.


Şimdi E’ye dönelim ve ters istikamette seyahat edelim.


A-E saniyede 1 vuru, dar beşli, 699 sent.


D-A saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


G-D saniyede 1 vuru, dar beşli, 699 sent.


C-G saniyede 2 vuru, dar beşli, 697 sent.


F-c saf beşli.


Bb-F saf beşli.


Eb-Bb saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


G#-Eb arası, pratikçe vurusuz bir saf beşli oldu!


Yarman-36’nın II. Katmanını da inşa ettik. (Esasen, I. Katmanın Do diyezinden vurusuz 5:3 atlayışı yaparak da neredeyse tıpatıp aynı yapı elde edilebiliyor). Aslında bu da bir modifiye ortaton temperamanı olarak tanımlanabilir. Ancak daha doğru bir isimlendirme “iyi-yedirim” olacaktır. İkinci katmanın frekansları ve sent değerleri şöyle:Tekrar SCALA’nın Kromatik Klavyesinden hareketle elde ettiğim bir videoyu görelim. Bu videoda, II. Katmanın beşliler döngüsünü izleyin ve beşlilerin vurularını dinleyin:
Şimdi de, birinci ve ikinci katmanların 24 perdesi üzerinden, 4:5:6 majör akordunun tam beşlilerle ötelenmesine dair bir video izliyoruz:
*    *    *


Son olarak, III. Katmanın nasıl oluşturulacağını anlatacağım. Bu katman için 36-ton piyanoları ve akordiyonları gerekecektir. Kanunlara uygulamak ise kolay.


İlk işimiz, birinci katmanın C sesi ile üçüncü katmanın E sesi arasını 11:9, yani nötr üçlü kılmak. Bu oran, 11 limitlidir; yani payında veya paydasında en yüksek asal çarpan 11’dir. Bunu ayarladıktan sonra şöyle bir reçete izliyoruz:


E-B saniyede 2 vuru, dar beşli, 698 sent.


B-F# saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


F#-c# saniyede 2 vuru, dar beşli, 699 sent.


C#-G# saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


Şimdi E’ye dönelim ve ters istikamette seyahat edelim.


A-E saniyede 1 vuru, dar beşli, 699 sent.


D-A saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


G-D saniyede 1 vuru, dar beşli, 699 sent.


C-G saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


F-c saf beşli.


Bb-F saf beşli.


Eb-Bb saniyede 1 vuru, dar beşli, 700 sent.


G#-Eb arası, yine pratikçe vurusuz bir saf beşli oldu!


Yarman-36’nın III. Katmanını da böylelikle inşa ettik. (Gerçi, I. Katmanın Sol perdesinden vurusuz 9:11 atlayışıyla aynı yapıyı izleyerek, farklı kıvamda çeyrek-sesler de yeğlenebilir). Bu da bir “iyi-yedirim”. Üçüncü katmanın frekansları ve sent değerleri şöyle:Tekrar SCALA’nın Kromatik Klavyesinden hareketle elde ettiğim bir videoya bakalım. Bu videoda, III. Katmanın beşliler döngüsü görülüyor ve beşlilerin vuruları duyuluyor:
*    *    *


Şimdi, Yarman-36’da bazı mikrotonal akorlara bakalım:
Artık makamlara dair birkaç örnek dinletmenin sırası geldi. Hicaz, Saba ve Hüzzam makamlarından çeşitli ahenklerde bazı kesitleri aşağıda dinleyebilirsiniz:
*    *    *


Do’dan başlayarak sent değerleriyle Yarman-36’yı görelim:


0.000

44.008

79.810

97.641

148.237

182.183

198.747

245.696

281.729

303.638

347.408

381.446

396.078

447.688

483.760

501.356

545.281

579.437

594.119

649.322

683.208

699.744

743.808

779.654

801.683

848.163

882.148

896.757

945.733

981.805

1001.880

1045.743

1079.852

1094.514

1149.643

1185.715

1200.000


Yarman-36’nın müteakip aralıkları sent değerleriyle şöyle:


44             

35.8              

17.8              

50.6              

33.9              

16.6              

46.9              

36              

21.9              

43.8              

34              

14.6              

51.6              

36.1              

17.6              

43.9              

34.2              

14.7              

55.2              

33.9              

16.5              

44.1              

35.8              

22              

46.5              

34              

14.6              

49              

36.1              

20.1              

43.9              

34.1              

14.7              

55.1              

36.1              

14.3   


*    *    *


Hala etkilenmediyseniz, LA = 438.410457150843 Hz diyapazonunu elde etmekte sergilediğim matematiksel hüner karşısında dudaklarınızı ısırabilirsiniz.


Hani, Yarman-36’nın ilk katmanında beşlileri elde etmek üzere vuruları kullanmıştım. Bu vuruları gözeterek, bir taraftan G#’e, diğer taraftan Eb’e uzandığımızda, hangi frekanstan (f) başlamalıyız ki G#-Eb beşlisi saf ve vurusuz olsun? İşte bu sorunun cevabı için, önce I. Katman perdelerinin matematiksel formüllerini yazalım:


la

A=((2*f)+2)/(3*f)

re

B=(2*(f*(A))+1)/(3*(f*(A)))

sol

C=(2*(f*((A)*(B)))+0.5)/(3*(f*((A)*(B))))

do

D=(2*(f*((A)*(B)*(C)))+0.5)/(3*(f*((A)*(B)*(C))))

fa

E=(2*(f*((A)*(B)*(C)*(D)))+0.25)/(3*(f*((A)*(B)*(C)*(D))))

sib

F=(2*(f*((A)*(B)*(C)*(D)*(E)))+0.25)/(3*(f*((A)*(B)*(C)*(D)*(E))))

mib


*


la

G=((3*f)-2)/(2*f)

mi

H=(3*(f*(G))-4)/(2*(f*(G)))

si

I=(3*(f*((G)*(H)))-4)/(2*(f*((G)*(H))))

fa#

J=(3*(f*((G)*(H)*(I)))+4)/(2*(f*((G)*(H)*(I))))

do#

K=(3*(f*((G)*(H)*(I)*(J)))+8)/(2*(f*((G)*(H)*(I)*(J))))

sol#


Şimdi yukarıdaki önermeleri genişletelim:


La

((2*f)+2)/(3*f)


Re

(2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f))))


Sol

(2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f))))))))


Do

(2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f))))))))))))


Fa

(2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f))))))))))))))))


Sib

(2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f))))))))))))))))))))


Mib


*


La

((3*f)-2)/(2*f)


Mi

(3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f))))


Si

(3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f))))))))


Fa#

(3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))+4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f))))))))))))


Do#

(3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))+4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))))))+8)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))+4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f))))))))))))))))


Sol#


*


Unutmayalım ki, istediğimiz, G# ile Eb arasının 0 vuru olması. Bu iki ses arasında oktav veya bunun katları cinsinden boşluk olmayacak şekilde formüle edersek:


2(f*(A)*(B)*(C)*(D)*(E)*(F)*8)-3(f*(G)*(H)*(I)*(J)*(K)/16)=0


Şimdi bu formülü açarak yazalım:


2(f*(((2*f)+2)/(3*f))*((2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*((2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*((2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))+0.25)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))*( (2*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))+0.5)/(3*(f*((((2*f)+2)/(3*f))*( (2*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))+1)/(3*(f*(((2*f)+2)/(3*f)))))))))))))))))))))*8)-3(f*(((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))+4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))+4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))))))+8)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))+4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))*( (3*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))-4)/(2*(f*((((3*f)-2)/(2*f))*( (3*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))-4)/(2*(f*(((3*f)-2)/(2*f)))))))))))))))))/16)=0


Sadeleştirdiğimizde, formül ve sonucu aşağıdadır:*    *    *


Yarman-36’nın notasyonu ile AEU notasyonunun karşılaştırmasını yaptığımızda, ilaveten bir diyez ve bemolden başka arızi işarete lüzum olmadığı görülecektir:Tutarlılık adına alt-bakiye diyezi ile üç çeyrekses diyezinin biraz daha farklı ele alınabildiği Yarman-36 arızi işaretlerin fontu için tıklayınız. Açıklayıcı PDF’i buradan indirebilirsiniz.


Yarman-36’yı tanburlara uygulamak işten bile değil. Aşağıda buna dair üç sayfalık bir tablo hazırladım:

Yarman-36’yı bir deneyin, eminim bu perde-düzenini çok beğeneceksiniz!