ARANAGME/ZEMIN
$&
3/8 | D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
{1}| C S\ | D S\ | (C. | C) *\ :|{1}
{2}| C D\ | S R\ | (D. | D) *\ ||{2}

NAKARAT


|: D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
Geel misde giiil
Seem murgi biii
Dool durba naaa

| "H^H!N\ | !NCS\ | C!N\\CS\ | N * |
Booy leepe riii
Zuul fuunte lii
Biir baade yiii

| D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
Hiic gorme diiim
Seey reyle yeen
Puur nes'e kiil

{1}| C D\ | S R\ | (D. | D) * :|{1}
Cook tanbe riii
Oo lurde lii
Diil dade yii

   {2}| C D\ | S R\ | D. | H. |{2}
   Cook tanbe riii
   Oo lurde li
   Diil dade yii

MEYAN


|: H N\ | H V\ | +(RD\\R)V\ | +(DR)H^\ |
Ool samne vaaar
Deeg mismi diir
Saad eyle buuu

| H !N\ | !NCS\ | C!N\\CS\ | (N. | N) * |
Been muus teee rii
Agg yaare liii
Uuf taade yiii

| D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
Hiic gorme diiim

{1}| C D\ | S R\ | D. | H. :|{1}
Cook tanbe riii

{2}| C D\ | S R\ | (D. | D) * |{2}
Cook tanbe riii
$&